Sisekorraeeskiri

Sisekorraeeskiri

1. Jalgpallikooliga liitumine ja Jalgpallikoolist lahkumine

1.1. Peale testaega (kuni 2 nädalat) peab iga lapsevanem teatama, kas laps soovib liituda Jalgpallikool Vändra Vapruse (edaspidi: Klubi) treeninggrupiga või soovitakse
loobuda.

1.2. Liitumiseks tuleb täita vormikohane leping.

1.3. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist õppemaksu või aastamaksu vastavalt Klubi poolt kehtestatud  määrale. Õppemaks tuleb tasuda iga kuu 10. kuupäevaks, olenemata sellest, kas sellekohane arve on õpilasele või lapsevanemale üle antud või mitte.

1.4. Klubi peab hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks saatma lastevanematele õppemaksu arve.

1.5. Õppemaks tasutakse eelneva kuu eest MTÜ Jalgpalliklubi Vändra Vapruse arveldusarvele (a/a EE281010220106092012). Arve tasumisel märkige selgitusse kuu, mille eest tasute õppemaksu ning lapse nimi, kelle eest tasutakse.

1.6. Klubi õppemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui üks kuu).

1.7. Lasteaia rühmades tasutakse õppemaksu 9 kuu jooksul (september – mai).

1.8. Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda õppemaksusoodustust (kirjaliku avalduse alusel).

1.9. Soovist klubist lahkuda teavitab õpilase lapsevanem  kirjalikult või e-maili teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.

 

2. Treeningud ja võistlused

2.1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 1- 4 korda nädalas 30 – 90 minutit.

2.2. Treeningud ja võistlused toimuvad ka suvel ja koolivaheaegadel, kui treeneri poolt määratud treeningajad ei näe ette teisiti.

2.3. Treeninguid läbi viivad treenerid peavad omama või olema omandamas vastavat kutsekvalifikatsiooni.

2.4. Klubi on kohustatud looma õpilastele treeningtingimused, mis ei ole ohtlikud nende tervisele ning varustama treeninggruppe kaasaegsete treeningvahenditega.

2.5. Kõigil treeninggrupi lastel on võimalus aasta jooksul osaleda nende tasemele vastavatel  võistlustel ja turniiridel. Turniiridel osalemise otsustab treeninggrupi treener koos Klubi noortetööjuhiga.

2.6. Klubi on kohustatud jagama lastevanematele ja õpilastele operatiivselt informatsiooni, mis on seotud treeningprotsessi ja võistlustega.

2.7. Treeneritel on õigus kaks korda aastas (talvel  ja suvel) teha treeningutest kahe nädalane puhkus, mis maksustatakse samamoodi, nagu oleksid treeningud toimunud. Treener on kohustatud lapsevanemaid puhkusest ette teavitama.

3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängijad

3.1. Kõik õpilased, kes on Jalgpallikool VändraVapruse all registreeritud ENMV-le on kohustatud osalema hooaja jooksul kõigis meistrivõistluste mängudes.

3.2. Juhul kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud teatama sellest varakult treenerile, et oleks võimalik teha korrektiive võistkonnas.

3.3. ENMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.

3.4. Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

4. Lapsevanema kohustused

4.1. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes pöördub isiklikult kas treeneri või klubi juhtkonna poole.

4.2. Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel
ja võistlustel  loobub enda ja teiste laste juhendamisest.

4.3. Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Lapsevanem annab klubiga liitudes nõusoleku soetada oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvorm (esindusvorm).

4.4. Lapsevanem on kohustatud jälgima oma lapse treeningutest osavõttu ja mitte lubama lapsel puududa piisava põhjuseta ja ette teatamata.

4.5. Lapsevanemal on vastutus noorsportlase iga-aastase kompleksterviseuuringu läbiviimise eest.

4.6. Lapsevanem peab klubi teavitama oma kontaktandmete muutumisest esimesel võimalusel, et klubil oleks võimalik operatiivselt infot edastada.

veebilehe disain ja arendus | Veebilehe majututus