Jalgpallikooli Vändra Vaprus põhikiri

 

 
1.      ÜLDSÄTTED
1.1.             „Jalgpallikool Vändra Vaprus“ (edaspidi „Huvikool“) on mittetulundusühingu Jalgpalliklubi Vändra Vaprus otsusega loodud huvikool, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud lastele ja noortele vastavalt nende soovile ja eeldustele täiendavate sportlike treeningvõimaluste, süvendatud spordiõppe ja isiksuse arengu loomisele.
1.2.             Huvikool on asutatud Mittetulundusühingu Jalgpalliklubi Vändra Vaprus juhatuse otsusega 07. detsember 2009. a.
1.3.             Huvikooli asukohaks on Vändra alev. Tegevuspiirkonnaks on Pärnu maakond.
1.4.             Huvikool tegutseb mittetulundusühingute registrisse kantud Mittetulundusühingu Jalgpalliklubi Vändra Vaprus (edaspidi „koolipidaja“) õppeasutusena.
1.5.             Huvikooli ametlik nimetus on „Jalgpallikool Vändra Vaprus“.
1.6.             Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas olevatest muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast, MTÜ Jalgpalliklubi Vändra Vapruse põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast.
1.7.             Huvikool ühendab jalgpalliga tegelevaid või selle spordiala arendamisest ning toetamisest huvitatuid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
2.      HUVIKOOLI EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1.             Huvikool püstitab järgmised eesmärgid ja ülesanded:
2.1.1.       lastele ja noortele täiendavate sportimisvõimaluste loomine ja liikumisvaeguse mõju vähendamine;
2.1.2.       laste ja noorte vaba aja sisustamine, mis on rajatud sportliku „ausa mängu“ reeglitele kasvatamaks noortes positiivset eluhoiakut;
2.1.3.       laste ja noorte mitmekülgne kehaline arendamine ja tervise tugevdamine, tervislike eluviiside ja harjumuste ning positiivsete iseloomuomaduste kujundamine;
2.1.4.       laste ja noorte eeldustele vastavate treeningute organiseerimine maksimaalsete tulemusteni jõudmiseks noorte ja juunioride klassis;
2.1.5.       laste ja noorte ettevalmistamine tipptulemuste saavutamiseks rahvusvõistkonna liikmena rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
2.1.6.       lastele ja noortele teoreetiliste ja praktiliste oskuste andmine treeningu tõhustamiseks, iseseisvaks treenimiseks ning spordiinstruktorite ja –aktiivi ettevalmistamiseks.
2.2.             Eesmärkide saavutamiseks Huvikool:
2.2.1.       organiseerib aastaringselt õppe-, kasvatus- ja treeningtööd;
2.2.2.       korraldab spordialast tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi, osavõtte linna ja vabariiklikest võistlustest, määrab erinevad kooli esindajad võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja nii spordikooli kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenereid-juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi oma kooli liikmeid ning toetajaid;
2.2.3.       korraldab treeningkogunemisi;
2.2.4.       teeb koostööd sporditegevuse korraldamisel riiklike ja omavalitsusorganitega, teiste koolide, klubide, seltside ja liitudega ning haridus-, tervishoiu-, ja majandusorganisatsioonidega;
2.2.5.       annab välja õppetööks vajalikke õppematerjale ja metoodilisi vahendeid.
3.      STRUKTUUR JA   KOMPLEKTEERIMINE
3.1.             Huvikooli õppe- ja kasvatustöö toimub neljas järjestikuses ja erineva õppetsükliga astmes:
-           ettevalmistusrühmad: kestab 3 aastat (5-7-aastased)
-           algastme rühmad: kestab 3-4 aastat (7-10-aastased);
-           treeningastme rühmad: kestab 3 aastat (11-13-aastased);
-           keskastme rühmad: kestab 3 aastat (14-16-aastased);
-           spordimeisterlikkuse rühmad: kestab 3 aastat (16-18-aastased).
3.2.            Huvikooli õpperühmade ja õpilaste arvu kinnitab direktori ettepanekul koolipidaja koostöös hoolekoguga vastavalt õppekavale.
3.3.            Huvikooli õppe-treeningrühmad komplekteeritakse lastest ja noortest, kelle vanus vastab õppekava nõuetele.
3.4.            Huvikooli avamise põhinõudeks on:
-           spordibaaside ja administratiivtööks vajalike ruumide olemasolu;
-           kvalifitseeritud juhtiva ja pedagoogilise personali olemasolu.
3.5.            Õppekulude osaliseks katmiseks kinnitab koolipidaja iga-aastase õppemaksu.
4.      HUVIKOOLI JUHTIMINE
4.1.            Huvikooli juhtorganid on direktor, õppenõukogu  ja hoolekogu.
4.2.            Direktor:
4.2.1.      direktor juhib ja esindab spordikooli, teeb ettepanekuid rühmade kinnitamise kohta järgides koolipidaja ja hoolekogu seaduslikke korraldusi;
4.2.2.      direktor kannab vastutust spordikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
4.2.3.      juhatab huvikooli õppenõukogu;
4.2.4.      tagab huvikooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
4.2.5.      sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud koolitöötajatega;
4.2.6.      kinnitab huvikooli õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
4.2.7.      koostab huvikooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja koolipidajale kinnitamiseks;
4.2.8.      direktor esitab hoolekogule 1 x kuue kuu jooksul ülevaate spordikooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist, õppemaksudest laekunud raha kasutamisest;
4.2.9.      tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
4.2.10. lahendab muid seadusega, huvikooli põhimäärusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi;
4.2.11. direktori kinnitab ametisse spordikooli koolipidaja.
4.3.            Õppenõukogu:
4.3.1.      liikmeteks on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad;
4.3.2.      analüüsib ja hindab õppetegevust ning teeb vajalikud otsused selle juhtimiseks;
4.3.3.      võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid;
4.3.4.      võtab vastu otsuse õpilase üle viimiseks ühelt õppetsükli astmelt järgmisele ja kooli lõpetamise kohta.
4.4.            Hoolekogu:
4.4.1.      koolipidaja moodustab viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu;
4.4.2.      hoolekogu liikmed on koolipidaja, huvikooli toetavate organisatsioonide esindaja, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja, õpilaste esindaja ja lastevanemate esindaja;
4.4.3.      teeb vajadusel koolipidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
4.4.4.      kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga koolipidajale;
4.4.5.      kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga koolipidajale;
4.4.6.      teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
4.4.7.      teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
5.      HUVIKOOLI PERSONAL
5.1.            Huvikooli personali moodustavad huvikooli direktor, treener-pedagoogid ja teised töötajad.
5.2.            Huvikooli personali kinnitab koolipidaja.
5.3.            Huvikooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töösisekorra-eeskirjadega, ametijuhenditega, töölepingutega ja käesoleva põhikirjaga, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
5.4.            Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Huvikooli direktor.
5.5.            Huvikooli töötajate palgatingimused kehtestab koolipidaja direktori ettepanekul ja töö tasustamist sätestavate õigusaktide alusel.
5.6.            Õppe-treeningtundide läbiviimisel võib kehtestatud treeningtundide normi piires lisaks põhitreener-pedagoogidele rakendada vajadusel täiendavalt tööle teisi spetsialiste.
5.7.            Huvikooli treener-pedagoogidel on õigus:
-           olla valitud huvikooli juhtorganitesse;
-           kasutada õppetöö läbiviimisel koolipidaja vara ja vahendeid;
-           osaleda täiendõppekursustel vastavalt kehtivale korrale.
5.8.            Huvikooli treener-pedagoogid on kohustatud:
-           järgima igapäevase õppetöö läbiviimisel õppekavas sätestatut;
-           täitma töölepinguga kehtestatud nõudeid;
-           andma huvikooli hoolekogu nõudmisel aru oma tööst;
-           tegelema regulaarselt erialase ja pedagoogilise enesetäiendamisega.
5.9.            Teistel koolitöötajatel on õigus:
-           saada tööks vajalikku informatsiooni;
-           saada tööks vajalikke vahendeid;
-           saada vajalikke koolitusi.
5.10.        Teised koolitöötajad on kohustatud:
-             täitma töölepingu ja ametijuhendiga sätestatud nõudeid ja kohustusi;
-             tagama kooli töö tõrgeteta toimimise;
-             kasutama talle ülesannete täitmiseks antud vara sihipäraselt ja heaperemehelikult.
6.      ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED
6.1.            Huvikooli õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on koolipidaja poolt kinnitatud ja Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud spordialade õppekavad.
6.2.            Huvikooli õppekavades teeb muudatusettepanekuid direktor koostöös hoolekoguga. Muudatused kinnitab koolipidaja ja registreerib Haridus- ja Teadusministeerium.
6.3.            Huvikooli õppeaasta algab 01. septembril ja lõppeb 31. augustil. Õppe- ja kasvatustöö toimub õpilastel haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest või töötajatel põhitööst vabal ajal. Õppe-treeningtöö toimub kinnitatud õppekava ning direktori poolt kinnitatud õppe- ja tunniplaani alusel.
6.4.            Õppe-treeningtöö läbiviimise põhilisteks vormideks on:
-           rühma õppe-, treening- ja teoreetilised tunnid;
-           individuaalsed treeningud ja teoreetilised õppused;
-           osavõtt võistlustest, õppe-treeningkogunemistest ja tervistav-sportlikest laagritest;
-           meditsiinilis-taastavad protseduurid ja arstlik kontroll;
-           instruktori ja spordikohtuniku koolitus vastavalt seadusandlusele.
6.5.            Huvikoolil on õigus õppe- ja kasvatustöö järjepidevuse tagamiseks korraldada koolivaheaegadel spordilaagreid ning tiitlivõistlusteks valmistumisel õppe-treeningkogunemisi.
6.6.            Huvikool korraldab kasvatustööd vastavalt kinnitatud plaanile. Kasvatustöö on suunatud maailmavaate kujundamisele, isiksuse igakülgsele harmoonilisele arendamisele, üldinimlike väärtuste hindamisele, suhtlemisoskuse arendamisele ja sportlike eluviiside väärtustamisele.
6.7.            Arstliku kontrolli teostatakse tervishoiuasutuses. Edasijõudnute ja spordimeisterlikkuse astme õpilaste arstlikku kontrolli teostab spordimeditsiinikeskus koolipidajaga sõlmitud lepingu alusel.
7.                  HUVIKOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTMISE, VÄLJAARVAMISE JA LÕPETAMISE KORD
7.1.            Huvikooli vastuvõtu ja lõpetamise tingimused ning eeskirjad kehtestab koolipidaja vastavuses õppekavaga. Huvikooli õpilaseks võetakse vastu õpilased tema enda ja vanema (hooldaja) kirjaliku avalduse alusel.
7.2.            Õpilane arvatakse huvikoolist välja, kui ta:
-           süstemaatiliselt rikub põhikirja, Huvikooli juhtkonna poolt oma pädevuse piires antud korraldusi või sportlikku režiimi;
-           puudub mõjuva põhjuseta õppe-treeningtööst üle ühe kuu.
7.3.            Huvikoolist väljaarvamine õppenõukogu otsusega.
8.                  HUVIKOOLI ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
8.1.            Huvikooli õpilasel on õigus:
-           saada teavet Huvikooli, linna, piirkonna ja vabariigi spordikorralduse, spordivõistluste ja teiste ürituste kohta;
-           tutvuda Huvikooli õppeplaaniga, treeningkoormuste ja esitatavate nõuetega enne õpingute alustamist Huvikoolis;
-           kasutada treeningtöös ja võistlustel huvikooli kasutuses olevat inventari, seadmeid, spordivarustust ja spordibaase.
8.2.            Huvikooli õpilane on kohustatud:
-           järgima huvikooli põhikirja ja kodukorda;
-           osalema regulaarselt huvikooli õppe- ja kasvatustöös;
-           järgima sportlikku režiimi ja „ausa mängu“ põhimõtteid;
-           hoidma tema kasutusse antud inventari ja varustust;
-           hoidma huvikooli head mainet;
9.                  ASJAAJAMIS- JA ÕPPEKEEL
9.1.            Huvikoolis toimub õppetöö eesti keeles.
10.              HUVIKOOLI FINANTSEERIMINE, JÄRELVALVE, ARUANDLUS, VAHENDID JA VARA
10.1.        Võttes aluseks Vändra Alevivalitsuse ja Volikogu vastavaid määrusi ja otsuseid kehtestab koolipidaja õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad. Seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Hoolekogu ettepanekul võib vabastada õpilase õppemaksu tasumisest või teha talle soodustusi.
10.2.        Huvikool on oma põhiülesannete täitmiseks koolipidaja loal õigusaktidega ettenähtud    korras õigus:
-          kasutada vastavalt vajadusele koolipidaja bilansis olevat inventari ja materjale;
-          osutada teenuseid füüsilisest ja juriidilisest isikutele vastavalt sõlmitud lepingu tingimustele;
-          määrata stipendiume treener-õpetajatele ja sportlastele heade töötulemuste eest;
-          kasutada koolipidaja käsutuses olevaid spordibaase.
-          võtta vastu varalisi annetusi ja eraldisi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
10.3.         Huvikooli dokumentatsiooni peetakse koolipidaja poolt kehtestatud korras.
10.4.         Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilised ja finantsaruanded koolipidaja poolt kehtestatud korras ja tähtaegadel.
10.5.         Huvikooli finantstegevuse üle teostab kontrolli koolipidaja poolt määratud revisjonikomisjon.
11.               PÕHIKIRJA MUUTMINE
11.1.         Huvikooli põhikirja muudetakse koolipidaja juhatuse otsusega.
11.2.         Ettepaneku põhikirja muutmiseks võivad teha:
-             huvikooli direktor;
-             õppenõukogu;
-             huvikooli hoolekogu.
12.               TEGEVUSE LÕPETAMINE
12.1.         Koolipidaja algatab õigusaktidega sätestatud korras Huvikooli tegevuse lõpetamise, kui:
-           huvikoolil puudub kuue kuu jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumi registreering;
-           koolipidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
-           koolipidaja või huvikooli hoolekogu on võtnud vastu otsuse, et edasine tegevus on ebaotstarbekas.
12.2.        Huvikooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, lapsevanematele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt 4 (neli) kuud ette.
 
 
Käesolev põhikiri on kinnitatud MTÜ Jalgpalliklubi Vändra Vapruse juhatuse otsusega 07. detsember 2009. a.
veebilehe disain ja arendus | Veebilehe majututus