Mittetulundusühingu Jalgpalliklubi Vändra Vaprus põhikiri

 

 

Mittetulundusühingu Jalgpalliklubi Vändra Vaprus põhikiri (edaspidi Põhikiri) on vastu võetud 28.09.2009 asutamislepinguga.

 

1.      ÜLDSÄTTED 

1.1.               Mittetulundusühingu (edaspidi “klubi”) nimeks on Jalgpalliklubi Vändra Vaprus.

1.2.               Klubi asukoht on Vändra alev, tegevuspiirkond Pärnu maakond.

1.3.               Klubi on mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis ühendab sportlasi, treenereid ja teisi jalgpallihuvilisi ja mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.

1.4.               Klubi on oma sihtrühma suhtes heategevuslik.

1.5.               Klubi pakub oma sihtrühmale (peamiselt õpilased p 3.1) peamiselt tasuta ettevalmistust ja muud toetust nende füüsilise vormi arendamiseks, osalemiseks võistlustel, sõpruskohtumistel jne.

 

2.      KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS 

2.1.               Klubi tegevuse eesmärkideks on:

2.1.1.            jalgpallialase, noorte ja täiskasvanute treeningtöö organiseerimine ja harrastajate ühendamine;

2.1.2.            jalgpallivõistluste ning muude jalgpalliga seotud ürituste korraldamine;

2.1.3.            jalgpallimängu ja tervislike eluviiside propageerimine;

2.1.4.            treeninglaagrite, õppeseminaride ja kursuste korraldamine kestusega kuni kuus kuud;

2.1.5.            stipendiumite määramine.

2.2.               Klubi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on:

2.2.1.            liikmete hääleõigsuse võrdsus;

2.2.2.            liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

2.2.3.            liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused klubi ees;

2.2.4.            liikmete õigus avalduse alusel klubist välja astuda.

2.3.               K1ubi võib omada vara1isi ja mittevara1isi õigusi ning kanda kohustusi, tal on iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

2.4.               Klubi vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

2.5.               Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

3.      KLUBI LIIKMESKOND

3.1.               Klubi peamise liikmeskonna-sihtrühma moodustavad õpilased, kes tunnevad huvi ja vajadust enda arendamiseks jalgpalli valdkonnas, ja vabatahtlikud treenerid ja muu abipersonal, kes soovivad panustada noorte arengusse ja oma tegevusega kaasa aidata jalgpalli arengule vabariigis.

3.2.               Klubil peab olema vähemalt kaks liiget. Liikmeks võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik.

3.3.               Klubi liikmed jagunevad tegevliikmeteks, noorliikmeteks ja toetajaliikmeteks.

3.3.1.            Klubi tegevliikmeks võib olla klubi tegevuses osaleda sooviv vähemalt kaheksateist(18)aastane füüsiline isik, kes täidab käesolevat põhikirja ja osaleb aktiivselt klubi tegevuses.

3.3.2.            Klubi noorliikmeks võib olla klubi tegevuses osaleda sooviv kuni kaheksateist(18)aastane füüsiline isik, kes täidab käesolevat põhikirja ja osaleb aktiivselt klubi tegevuses.

3.3.3.            Klubi toetajaliikmeks võib olla klubi tegevuses osaleda sooviv Eesti Vabariigi või mõne teise riigi juriidiline isik või füüsiline isik, kes täidab käesolevat põhikirja ja osaleb aktiivselt klubi tegevuses, aidates kaasa klubi eesmärkide elluviimisele.

3.4.               Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus liikmeks astuja kirjaliku avalduse alusel, hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse laekumise päevast.

3.5.               Klubi liikmed maksavad üldkoosoleku poolt kehtestatud ulatuses ja korras sisseastumis- ja liikmemaksu. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse noorliikmetele kehtestab klubi juhatus. Klubi juhatus võib vabastada liikmemaksust noorliikmeid ja füüsilisest isikust toetajaliikmeid. Klubi tegevliikmete liikmemaks on võrdne. Klubist väljaastumisel või -arvamisel sisseastumis- ega liikmemaksu ei tagastata.

3.6.               Klubi toetajaliikmeks oleva juriidilise isiku vahekord klubiga võib olla täiendavalt reguleeritud lepinguga. Toetajaliikmeks olev juriidiline isik võtab klubi tegevusest osa oma esindajate kaudu.

3.7.               Liige võib klubist välja astuda, teatades sellest kirjalikult vähemalt ühe (1) kuu ette. Kirjalik avaldus esitatakse klubi juhatusele.

3.8.               Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus klubis lõpeb. Juriidilise isiku ümberkujundamisel liikmelisus säilib seaduses sätestatud viisil.

3.9.               Isikul, kelle liikmelisus klubis on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

 

4.      LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1.               Klubi liikme õigused ja kohustused tekivad tema liikmeks vastuvõtmise päevast alates.

4.2.               Klubi tegevliikmel on õigus:

4.2.1.            osaleda klubi kõigil üritustel ja tegevustes;

4.2.2.            osa võtta klubi üldkoosolekust isiklikult või oma esindaja kaudu lihtkirjaliku volituse alusel;

4.2.3.            osaleda klubi tegevuses otsustava hääleõigusega;

4.2.4.            valida ja olla valitud klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse;

4.2.5.            kasutada klubi vara klubi poolt määratud korras;

4.2.6.            kasutada kehtestatud korras klubi sümboolikat;

4.2.7.            saada teavet klubi tegevuse ja juhatuse otsuste kohta.

4.3.               Klubi noorliikmel on kõik tegevliikme õigused välja arvatud õigus osaleda hääleõiguslikuna klubi tegevuses ning olla valitud klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse.

4.4.               Klubi liikmed on kohustatud:

4.4.1.            täitma põhikirja, kodukorda, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ja nõudeid;

4.4.2.            osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumise korral nende töös;

4.4.3.            järgima spordieetika nõudeid;

4.4.4.            heaperemehelikult ja otstarbekalt kasutama klubi vara;

4.4.5.            hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel klubi mainet, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest;

4.4.6.            võtma osa klubi tegevusest.

4.5.               Klubi noorliikmel ei ole kohustust osaleda korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel.

4.6.               Klubi liikmete suhtes, kes rikuvad käesoleva põhikirja nõudeid, võib kehtestada järgmisi mõjutusvahendeid:

4.6.1.            juhatuse otsusega võtta ära õigus kasutada klubi vara kuni kuueks kuuks;

4.6.2.            üldkoosoleku otsusega arvata liige klubist välja.

4.7.               Mõjutusvahendi rakendamine tuleb vormistada kirjalikult juhatuse otsusena ning liiget, kelle suhtes mõjutusvahendit rakendatakse, tuleb viivitamatult eelpool nimetatud otsusest kirjalikult teavitada.

 

5.                     JUHTIMINE 

5.1.               Klubi kõrgeimaks juhtorganiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek võtab vastu ostuseid kõikides klubi küsimustes, mida ei ole antud juhatuse pädevusse.

5.2.               Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1.            põhikirja vastuvõtmine, muutmine, täiendamine;

5.2.2.            eesmärgi muutmine (ühinemine, jagunemine, tegevuse lõpetamine jne);

5.2.3.            liikmete vastu võtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;

5.2.4.            juhtorganite nimeline valimine ja nende tagasikutsumine ning juhtorgani liikmete arvu kinnitamine;

5.2.5.            juhatuse esimehe tasustamise määramine;

5.2.6.            klubi tegevusele hinnangu andmine;

5.2.7.            majandusaasta aruande kinnitamine;

5.2.8.            sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kindlaksmääramine;

5.2.9.            klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise ning vastavate tingimuste kinnitamine;

5.2.10.        juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine.

5.3.               Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

5.3.1.            Korralised üldkoosolekud kutsub juhatus kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas vastavalt kehtivale seadusandlusele.

5.3.2.            Erakorraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku viieteist (15) päeva jooksul alates kirjaliku avalduse saamisest, kui seda on nõudnud üks kümnendik (1/10) klubi liikmetest või juhatuse liige.

5.3.3.            Erakorralisest koosolekust on juhatus kohustatud kirjalikult ette teatama vähemalt seitse (7) päeva ning teates peab olema märgitud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.

5.3.4.            Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.3.5.            Üldkoosoleku otsused võetakse vastu üle poole häälteenamusega. Põhikirja muutmise, täiendamise, ühinemise, jagunemise ja lõpetamise kohta võetakse otsus vastu üldkoosolekust osavõtjate kahe kolmandiku (2/3) poolthäälteenamuse korral.

5.3.6.            Üldkoosolek on õiguspädev, kui sellest võtab osa üle poole klubi liikmetest või nende esindajatest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb see uuesti kokku kutsuda hiljemalt kolme (3) nädala jooksul. Korduv üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust, kuid kohal peavad olema vähemalt kaks (2) klubi liiget.

5.3.7.            Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed.

5.3.8.            Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, on üldkoosoleku otsused õigustühised, välja arvatud juhul, kui on esindatud kõik klubi liikmed. Üldkoosoleku otsused, mis on seadusega või põhikirjaga vastuolus võib tühistada kohus klubi liikme avalduse alusel, kui see on esitatud kolme (3) kuu jooksul peale üldkoosoleku otsuse tegemist.

5.4.               Klubi tööd koordineerib juhatus, mis on ühe (1) kuni viie (5) liikmeline.

5.5.               Juhatuse pädevusse kuulub:

5.5.1.            juhatuse esimehe valimine;

5.5.2.            klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;

5.5.3.            palgaliste töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine;

5.5.4.            igapäevaste küsimuste lahendamine seaduses ja põhikirjas sätestatud piirides;

5.5.5.            tegevuskavade ja eelarve koostamine ja esitamine üldkoosolekule;

5.5.6.            välissuhtluse korraldamine ja koordineerimine;

5.5.7.            sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;

5.5.8.            kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine ja volikirjade välja andmine;

5.5.9.            klubi esindamine kõikides õigustoimingutes, kusjuures juhatuse esimees võib esindada klubi kõigis õigustoimingutes ainuisikuliselt, teised juhatuse liikmed aga ainult ühiselt;

5.5.10.        klubi raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele.

5.6.               Juhatuse volitused algavad valimise päevast ja kestavad kuni viis (5) aastat.

5.7.               Juhatuse esimees kutsub kokku ning viib läbi juhatuse koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kolme (3) kuu jooksul.

5.8.               Juhatus on pädev vastu võtma otsuseid, kui juhatuse koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud juhatuse liikmed.

5.9.               Juhatuse liikmed vastutavad nende pädevuses olevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest solidaarselt. Juhatuse liikme vabastab vastutusest juhatuse poolt vastu võetud otsuse kohta protokollitud eriarvamus või tema puudumine juhatuse koosolekust mõjuval põhjusel (haigus, lähetus, töölolek jne). Juhatuse otsuse heakskiitmine üldkoosoleku poolt vabastab juhatuse vastutusest.

 

6.                     KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS 

6.1.               Klubi vahendid ja vara moodustavad:

6.1.1.            õppemaksud, sisseastumis- ja liikmemaksud;

6.1.2.            füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused;

6.1.3.            toetused kohaliku omavalitsuse eelarvest;

6.1.4.            riiklikud toetused või toetused piirkondlikelt ja ülemaailmsetelt liitudelt;

6.1.5.            klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatud tuluüritused, turuhinnaga sponsor- ja reklaamlepingud üritustel ja mängudel, loteriid ja ennustusvõistlused, laekuvad tulud, intressitulud ning muud laekumised.

6.2.               Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

6.3.               Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust klubi kohustuste eest.

6.4.               Klubi ei jaga vara, annetusi ega rahalisi ja muid soodustusi oma asutajaliikmetele, juht- ja kontrollorgani liikmetele, samuti annetusi teinud isikutele.

 

7.                     ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE 

7.1.               Klubi ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras, kui selle poolt on kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

7.2.               Klubi tegevus lõpetatakse:

7.2.1.            üldkoosoleku otsusel;

7.2.2.            kohtuotsusega;

7.2.3.            kui klubisse on jäänud vähem kui kaks (2) liiget ja liikmete arv ei ole kahe (2) kuu jooksul suurenenud;

7.2.4.            pankrotimenetluse alustamisel klubi vastu või muudel seadusega sätestatud juhtudel.

7.3.               Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine seadusega sätestatud korras. Likvideerijateks on juhatuse liikmed.

7.4.               Klubi lõpetamisel toimub selle varade likvideerimine või liitmine tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja kantud mittetulundusühinguga.

7.5.               Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuete mitte esitatud teada olevate võlausaldajate rahade deponeerimist antakse alles jäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja kantud mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

veebilehe disain ja arendus | Veebilehe majututus